สร้างครอบครัวอย่างไรจึงจะเข้มแข็ง มีความสุข บ้านน่าอยู่ ?

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของสังคม และมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่มีครอบครัวของตนเอง ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เพราะครอบครัวเริ่มต้นพร้อมๆ กับการเริ่มต้นของมนุษย์ชาติ เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ปกครองดูแลโลก และพระเจ้าทรงเห็นว่าผู้ชายคนแรกอยู่คนเดียวไม่ดี พระองค์จึงทรงประทานและสถาปนาครอบครัวให้กับเขา เพื่อเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์ที่มีพระฉายของพระเจ้า มีความสุขและมีคุณค่า ครอบครัวคือที่ๆ ให้กำเนิดของมนุษย์ให้การเติบโต และเรียนรู้ชีวิต ถ้าพระเจ้าไม่สถาปนาชีวิตครอบครัวในโลกนี้ ก็จะมีเพียงมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างคืออาดัมและคงจะไม่มีการเกิด แต่เมื่อพระเจ้าทรงสถาปนาให้มีครอบครัวเป็นที่ๆ ให้การเลี้ยงดู ให้ความเจริญเติบโต ให้ความรัก ให้การเรียนรู้ชีวิตและการศึกษา ดังนั้นเราจึงกล้าพูดว่า “ครอบครัวเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของชีวิต” ครอบครัวเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจ สติปัญญา ความสามารถและวุฒิภาวะ การสร้างสรรค์ของชีวิต เป็นที่เราเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่เราสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งของ เรียนรู้การแก้ปัญหา เรียนรู้วินัย คุณธรรมความรับผิดชอบ ศีลธรรมจากครอบครัว เป็นที่ที่เราจะแสดงตัวว่า เราเป็นใครมีพรสวรรค์อย่างไร และมีพลังชีวิตแค่ไหน … Continued