ประวัติและภารกิจของทางชีวิต

ทางชีวิต (The way of Life) เป็นองค์การสื่อสารมวลชนคริสต์เตียนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ด้วยนิมิตที่จะนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปถึงประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทย

เป็นความจริงที่ได้พิสูจน์แล้วจากคนทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาว่า ผู้ที่ได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และต้อนรับพระองค์ไว้ด้วยความเชื่อและ วางใจ ชีวิตของเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นชีวิตใหม่ที่มีความรักและสันติสุข เข้มแข็งและมีความหวังอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ทางชีวิตจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู ด้วยความหวังใจว่า ประชาชนจำนวนมากจะได้รับประโยชน์

รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ของทางชีวิตออกอากาศเป็นประจำทั่วทุกภาคของประเทศ ทางชีวิตมีบทเรียนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นบทเรียนง่าย ๆ พร้อมหนังสือสำหรับผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนผู้สมัครเรียนกว่า 900,000 คน ย่อมเป็นการยืนยันถึงคุณค่าของบทเรียนและหนังสือของทางชีวิต นอกจากนี้ทางชีวิตได้นำเสนอข้อคิดการดำเนินชีวิตที่มีความสุขในเว็บไซด์นี้หลายเรื่อง ซึ่งท่านสามารถเปิดฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก