ของแจกเครื่องวิทยุ FM-AM  เดือน ต.ค.22

1. คุณวิระพงษ์ อภิบาลสาคร

2.คุณไช สังข์ทอง

3.คุณงามแข ตรีเภรี

4.คุณสมสุข หิรัญสาย

5.คุณอุทัย บัวเทศ

6.คุณศรีวลี ภูเก้าล้วน

7.คุณกาญจนา หันหาบุญ

8.คุณมาเรียม ชมิโด

9.คุณบุญธรรม สามิภักดิ์

10.คุณเน่งน้อย จันทร์พิมพ์