ของแจกเสื้อเจ๊กเก็ต   เดือน พ.ย.21

1.คุณทศพล   พรมพรพรรณ

2.คุณเรณู   ปุมะ

3.คุณนริษ  สุวรรณพรหม

4.คุณวินัย  วงศสุนะ

5.คุณยุทธศักดิ์   โชติชัยสุวัฒน์

6.คุณปารเมศ    โลหะอำนวย

7.คุณพยงศ  จันทร์น้อย

8คุณคำนึง  มีนุ่น

9.คุณยุพิน  กล้าหาญ  

10.คุณสำเริง   สิริเพ็ง

11.คุณเมจิรา  วงศโยเสริฐ

12.คุณศิริชัย   ศิรโชค

13คุณยุพิน  วงกิจ

14.คุณพิสมัย   สังขวัตร์

15.คุณธนบดี  ทิพย์จำนงค์

16.คุณเหรียญชัย  พลพุทธ

17.คุณทองเจือ  วิงวอน

18คุณพันพิมล  ลอยลิ่ว

19.รุณธัญญารัตน์  พันเลียว

20.คุณสาคร   ศรีสุวรรณ

แจกเสื้อเจ๊กเก็ต  เดือน ธ.ค. 2021

1.คุณสงวน วังซ้าย

2.คุณเกสร  ชาลีรัก

3.คุณอนุพงศ สีสุข

4.คุณจงกล  โสภา

5.คุณสำเร็จ  นิตย์กรรม

6.คุณมุกไว  แขนสันเทียะ

7.คุณสุเทพ  อินไทวงศ์

8.คุณสามารถ  ให้กระโทก

9.คุณยุพา  บัลลังก์โพธิ์

10.คุณปทุมเทียน  พลพุทธ