วิธีเรียน

1.อ่านบทเรียนจนจบตลอด 1-2 รอบ บทเรียนเกือบทั้งหมดเป็นข้อความที่คัดมาจากพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าโดยตรง ขอให้ท่านทวนข้อความเหล่านี้หลายๆครั้ง พระคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือ 66 เล่ม บทเรียนเหล่านี้มาจากหนังสือต่างๆของพระคัมภีร์ดังมีชื่อกำกับไว้ในตอนท้ายทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ยอห์น 1:3 อ่านว่า ยอห์น บทที่ 1 ข้อที่ 3

2. เมื่อท่านอ่านบทเรียนอย่างระมัดระวัง และท่านมีความเข้าใจดีแล้ว ก็เริ่มต้นตอบคำถามในบทเรียน

3. เมื่อตอบเสร็จแล้วก็ส่งกระดาษคำตอบไปยังเรา ข้อความระวัง ก่อนส่งบทเรียนไปใ้เราตรวจ ท่านต้องเขียนชื่อที่อยู่ลงไปในบทเรียนของท่านทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการจัดส่งบทเรียนบทใหม่มาให้ท่าน

4. เมื่อท่านเรียนครบ 8 บท ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางชีวิต