ทีมงานแผนกวิทยุ

DJ.ลัดดา

DJ.ทรงวุฒิ

DJ.พงศกร

DJ.พิทยา

DJ.ขจร

DJ.วันทนีย์