วัตุประสงค์

  1. เพื่อติดตามผลสมาชิกที่เรียนบทเรียนและผู้ฟังรายการวิทยุของสื่อมวลชนทางชีวิตทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  2. เพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นในโอกาศต่างๆ
  3. เป็นการเยียมเยียนคริสตจักรและสถานนี้วิทยุท้องถิ่น