ความสุขที่แท้จริง

ตั้งแต่ข้าพพระเจ้าได้เรียนบทเรียนทางชีวิต ชีวิตของข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงมาตลอด ทำให้ข้าพเจ้าได้พบความสุขที่แท้จริง มีมาจากน้ำพระทัยของพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าไม่ขัดสนในสิ่งใด ไม่มีความเศร้า มีแต่ความยิ้มแย้มเมื่อที่ข้าพเจ้ามีปัญหาทุกใจ เศร้าใจ หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ข้าพเจ้าตรมอยู่ในความทุกข์ ข้าพเจ้าจะอธิฐานต่อพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าไว้วางใจในพระเจ้า และองค์พระเยซูคริสต์มีความหมายต่อข้าพเจ้ามาก ทำให้ชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

ณิชากร จ.เชียงใหม่